Robert och Marie-Louise Hahn: Den rena källan        Den rena källan

Robert Hahn och Marie-Louise Hahns bok "Den rena källan" handlar om att det kan vara svårt att leva andligt. Hur gör man? Robert och Marie-Louise berättar om fyra år av sina liv som kommenteras genom kanaliserade samtal med den Helige Ande. Vi får höra andevärldens förslag om hur man kan tänka för att förbättra familjeliv, arbete, sjuklighet samt minska oron i världen. Ja, hur skall man bäst bekämpa terrorismen? Och hur är det med växthuseffekten? Vi får en ström av tips om stort och smått som befrämjar klarhet i tanke och handling.

Det nya millenniets första år har, andligt sett, utmärkts av en renings- och rensningsprocess. Mycket som inte varit bra kommer upp till ytan och jorden såväl som människor drabbas av katastrofer. Andevärlden menar att det är särskilt viktigt just nu att man arbetar med sig själv. Människor bär på många hämningar som skapats i detta liv och i tidigare liv. Först när man är kvitt dem blir man fri. För att kunna hjälpa andra måste man först hjälpa sig själv. Då kan man också finna sin "röda tråd", det tema som alla människor i samarbete med sin Andlige Mästare bestämde innan nedstigningen till jorden.

Dödsfall och självmord väcker frågor om hur det känns att dö och komma över till andevärlden. Det kan vara annorlunda om man är ung eller gammal och det kan även bero på dödssättet. Den rena källan beskriver hur viktigt det är att bibehålla en ren kanal när man kommunicerar med andevärlden. Den berättar också hur vi kan rena och rensa oss själva från det förflutnas blockeringar och att vi alla så småningom kan bli kanaler för den Gudskraft som vi är komna från. Vi får också veta mer om Maria och hur man, enligt andevärlden, kan hjälpa människor med handikapp såsom autism.

 

36. Krig i Irak

 

Det världspolitiska spelet efter terrorattackerna i New York fortsatte. Efter Afghanistankriget blev Irak nästa land att få USAs uppmärksamhet. En hårdför diktatur under Saddam Husseins ledning hade hållit landet i ett stalinistiskt järngrepp under 25 års tid. De första årens utmattande krig mot Iran avlöstes av ett anfall mot Kuwait. Det motiverade en internationell militär intervention 1991 på initiativ av den amerikanske presidenten George Bush, som är pappa till den nuvarande presidenten. Saddam Hussein höll sig kvar vid makten men utsattes för handelssanktioner stödda av FN.

Nu menade sonen George Bush att Irak stödde terrorism. Påståendet var svårt att bekräfta och under senhösten 2002 ändrades anklagelsen till att Irak förfogade över massförstörelsevapen som kunde skickas mot västvärlden inom 45 minuter. USA drev därför en internationell lobbyverksamhet för att få politiskt stöd för ett krig mot Irak.

Till skillnad mot bombkriget i Afghanistan var det svårt att vinna gehör för detta krig i FN. De gamla rivalerna Tyskland och Frankrike tog avstånd medan England och Spanien samt ett antal länder i …steuropa gav krigsplanerna sitt stöd.

Sveriges officiella linje var att FN måste avgöra frågan. Men inte utan debatt. Märkligt nog var vårt lands intellektuella elit oftast för ett krig. Marie-Louise och jag förfärades över att ledarsidan i landets största morgontidning, Dagens Nyheter, under ett par månaders tid fylldes av så krigsvänliga åsikter att man kan tala om propaganda. Det såg inte vackert ut. Vanligt folk var mer skeptiska till värdet av ett krig.

Demonstrationer mot kriget genomfördes i många huvudstäder den 15 februari 2003. Dagen före bad vi den Helige Ande att kommentera situationen i en seans som vi snabbt placerade på vår hemsida så att alla kunde läsa den. Texten löd:

 

Kära vänner!

Jordens människor står inför en stor utmaning. Det är en av många utmaningar. Det som är viktigt i denna är att vi tankemässigt förenar oss i ett enda budskap, och budskapet är FRED!

Att lösa konflikter med fredliga medel är en av de största utmaningar jorden står inför i denna tid. Av historien har vi lärt oss att krig utlöser stor sorg och stor skada för alla inblandade. Vi kan inte längre luta oss mot den gamla tesen att krig ibland är nödvändigt. Den tesen är, med andliga mått mätt, omodern. Vi har gått in i en ny era där tidigare lärdomar nu måste visa oss att krig är ogynnsamt i alla lägen och att krig i förlängningen bara föder mera våld och missundsamhet och gynnar de redan välbeställda och rika länderna.

De allra flesta känner i sina hjärtan att krig är fel. Därför är det bra att öppet demonstrera och visa sin motvilja mot krig. Andevärlden stödjer förstås alla typer av fredsinitiativ och alla typer av manifestationer, och framför allt att vi i våra tankar och i våra hjärtan ber om att konflikter löses med fredliga medel. Det land som startar krig får bära de karmiska konsekvenserna av det under lång tid efteråt. Det kan innebära en typ av andlig stagnation som inte gynnar övriga länders fredsarbete.

Eftersom den fjärde dimensionen är på väg att integreras med vår jord kommer jorden att bli mer andlig och mer upplyst. När så sker får vi det inte gratis. I den processen händer det saker. Irakkrisen är en sådan utmaning. Det som är positivt är att många människor vaknar till liv och börjar fundera över vad som rätt och fel, och vilken värld vi vill ha. Och då inser vi, var och en av oss, i våra hjärtan, att den fredliga vägen är den väg som håller bäst i längden. Det är också den väg som skapar mest utvecklingsmöjligheter och minst stagnation.

 

Vad säger man till människor som menar att invasionen behövs för att få en fredligare värld?

Det är just det som är poängen. Det finns bara ett svar. Kompromissa och förhandla. Och försök att skapa ett vänligare klimat, även mot en person som av många uppfattas som ond. I ett vänligare förhandlingsklimat är det lättare att skapa nya regler för avrustning. Men om stämningen är upptrissad och arg så skapas inga bra förhandlingslösningar.

Människorna har så bråttom. Det är för att jorden snurrar fort just nu. När man har bråttom fattar man inga bra beslut. Världen behöver mer tid till eftertanke och mer tid till att sprida goda tankar som får växa i lugn och ro.

Det pågår ett stort andligt arbetet just nu för att skona världen från nya krissituationer. Därför finns det en opinion mot ett krig i Irak. Fler och fler uppfattar signalerna från himlen. Då är det viktigt att de blir väldigt klara så att budskapen blir riktiga. Lyssna till himlen och er intuition för vi har all Gud inom oss!

 

Hur kommenterar Anden att många tidningar, exempelvis Dagens Nyheter, stöder kriget. Vi trodde att svenskarna oftast var fredliga.

Sverige har levt skyddat och har inte varit med i ett krig på väldigt länge. Det betyder att ni saknar inlevelseförmåga i hur krig drabbar den enskilda människan. Det är lätt att uttrycka sig hårt i en skyddad värld. Det är lätt att ha åsikter om man själv sitter skyddad.

 

En vanligt skäl för krig är att världen hade skonats från mycket olycka om Hitler stoppats genom en militär intervention före 1939. Vad säger Anden om det argumentet?

Det historiska perspektivet har lärt oss mycket. Det är lätt för politiker med krigiska intressen att falla tillbaka på den bedömning av Hitler som gjordes före det andra världskriget. Men det är inte relevant idag. Idag är vi mer upplysta, vi är mer mogna, och människor i allmänhet har en mer aktiv fredssträvan. Idag skulle det inte vara möjligt att få med sig så många människor på krigsplaner som på Hitlers tid. Han skulle inte kunna samla massorna på samma sätt.

Vårt tänkande är annorlunda idag och då måste vårt handlande också bli annorlunda. Jordens stora utmaning är ju att lösa konflikter utan krig, och då kan vi inte ta ett kliv 60 år tillbaka i tiden. Om vi gör så utvecklas vi inte. Vi går inte framåt utan skapar problem för kommande generationer.

Man kan aldrig luta sig mot vad som historiskt sett kan ha varit bra eftersom vårt medvetande och vår kunskap förändras. Världen ser väldigt annorlunda ut idag än vad den gjorde på Hitlers tid. Människorna har gått framåt och vi har ett helt annat informationssamhälle.

Lär vi oss inte att lösa konflikter med fredliga medel så går vi under!

 

Vad driver Bush?

Rädsla, hämnd, makt och behov av kontroll. Detta skapar inget bra förhandlingsklimat med Irak.

 

Vi avslutade denna seans med att be den Helige Ande framföra något själv. Vi fick följande text:

–Det är sorg i himlen för att människorna inte kan hantera det här bättre. Det borde vara fler länder som aktivt går emot USA. Och Sverige borde vara ett av dem. Passivitet gynnar de krigförande länderna och underlättar för dem att göra som de vill.

 

Det förekom aldrig några förhandlingar mellan USA och Irak. FN skickade vapeninspektörer för att söka efter förbjudna massförstörelsevapen men fann aldrig några. Under tiden hade USA och England byggt upp en stor armŽstyrka kring Iraks gränser och beslöt att anfalla landet utan FNs godkännande. Det fälldes många hårda ord från USA som till och med kallade FN irrelevant.

Ett ödets paradox var att jag flög till USA samma dag som kriget bröt ut. Med tanke på risken för självmordsattacker var det inte självklart att resa. Och visst tvekade jag. Men det blev en trevlig vecka i New Orleans där jag bevistade ett vetenskapligt möte och bland annat sammanträffade med mina svenska forskarkollegor från Texas. Förutom gemytlig samvaro blev jag varse att dessa två, som jag en gång lärt vetenskap, blivit hur amerikanska som helst i sina åsikter. Det var helt i sin ordning att anfalla de länder som man kunde anse vara ÓondaÓ, vilket i amerikanska ögon bland annat var Irak. Samma attityd hade jag mött bland mina forskarkollegor under en resa till Japan en månad tidigare. Det var många intellektuellt begåvade människor som föll för krigspropagandan.

 

Kriget i Irak gick tämligen snabbt då USAs trupper var överlägsna vad gäller utbildning och utrustning. Därefter följde en tid av oroligheter och dagliga attentat på de trupper som nu ockuperade landet. Irak blev inte alls någon trygg plats för de militärer som befann sig i området. Nio månader efter krigsslutet präglades många samhällsfunktioner fortfarande av kaos. Några massförstörelsevapen hittades inte. Så är läget ännu när denna text revideras vid jultid 2003.

 Hur många människor som dog under kriget i Irak är okänt. Man beslöt sig för att inte räkna. I efterhand uppskattades dock dödssiffran till 20.000 varav hälften var irakiska soldater och hälften irakiska civila. De amerikanska förlusterna i människoliv var små under själva kriget men de ekonomiska kostnaderna för ockupationen höga.

 

Vi bad Anden om en kommentar vid det ÓofficiellaÓ krigets slut i april 2003. Vi var förstås intresserade av hur man egentligen borde ha agerat i Irak. Hur hanterar man mest rättrådigt en grym diktator?

–Människorna på jorden valde att lösa denna konflikt med krig. Glöm inte att detta är människornas eget val. I andevärlden löser vi inte konflikter med krig. Vi kan därför inte heller uppmana er på jorden att lösa konflikter så. Vi i andevärlden har en skyldighet att i alla lägen uppmana er att vara så fredliga mot varandra som det möjligtvis går.

Om vi skulle uppmana er att lösa konflikter med krig så skulle vi andar jobba åt mörkret istället för åt ljuset. Då skulle vi ha en situation där allt är tillåtet. Därför är det omöjligt att kriga i Guds namn. Vi kan aldrig kriga i Guds namn då andevärlden inte ger sådana råd.

 

–Men andevärlden kanske kan göra värderingen att våld är motiverat i vissa konflikter men inte i andra?

–Det är ni jordemänniskor som skall göra den värderingen. Det är ert uppdrag att välja så. Det andliga uppdraget är att skapa fred på jorden i ett större perspektiv. Vi ser framåt i tiden medan ni har ett begränsat synfält. Därför kan ni inte alltid avgöra vad som är rätt och fel. Ni har inte hela bilden klar för er.

 

 –Men om inget anfall skett mot Irak så hade ju förtrycket fortsatt!

–Det fanns inget intresse för att störta regimen med fredliga medel. Alla trodde att det måste ske med krig. Och det beror på att det i alla tider varit så. Ni tror inte att det går att lösa den här typen av konflikter med fredliga medel. Ni har inte en karta eller en plan för hur det skulle gå till. Ni saknar erfarenhet och förebilder. Därför tar ni till de medel som ni har tidigare erfarenhet av.

Men i framtiden måste ni hitta en ny plan, göra upp en ny karta, för hur konflikter skall lösas. Och den kartan, den planen, måste vara inspirerad av en kärleksfull Gud som vill mänsklighetens bästa och inte av krafter som verkar åt mörkret.

 

–Hur kan man då göra?

–För att skapa en sådan plan måste, för det första, de ekonomiska orättvisorna i världen bekämpas. För det andra måste så många länder som möjligt få finnas med och föra sin talan i FN. Vi får inte ha en världsordning där några få rika länder bestämmer allt. Det skapar bara hat och frustration i de fattiga länderna som känner sig överkörda.

Fattigdomen är i grunden det största problemet vi har att jobba med. Den skapar agg mellan länder och är grogrunden till konflikterna i världen.

 

–Men hur bekämpar man diktaturer?

–Det finns en gyllene regel när det gäller att bekämpa diktaturer och det är att hjälpa befolkningen i det landet, både ekonomiskt och kunskapsmässigt, så att de själva kan göra uppror mot en dålig diktator. Inte genom bomber utifrån eller genom att strypa landets tillgångar utan genom att hjälpa den inhemska befolkningen.

Sanktionerna mot Irak har varit en helt felaktig taktik.

Människorna själva måste bli delaktiga i sin egen framtid. Det får inte vara någon storebror som kommer och löser situationen med bomber. Om alla pengar som satsats på kriget använts till detta så hade diktatorn störtats.

Genom att hjälpa landet ekonomiskt skapar man en positiv attityd till väst. Egentligen gör väst tvärtom. Det som sker skapar bara ännu mer hat mot väst, och särskilt mot USA. Den rätta vägen är dock längre och tar längre tid. Då måste man ha tålamod, vilket Bush inte har.

 

–Förevändningen för krig denna gång var väl att Irak troddes ha massförstörelsevapen?

–Krig kan många gånger startas av rädsla. Det här är ett sådant exempel.

 

–Vad vill Irakkriget säga oss?

–Att krig bara skapar elände och splittring mellan folkgrupper.  Det kommer att dröja länge innan Irak kommer på fötter. Det skall inte vara någon walk-over. Man måste lära sig i denna tid att krig inte lönar sig.

 

Ur Kapitel 46: Marias ängel

Maria skall just börja i tredje klass på särskolan men har flyttats ner till en grupp yngre barn som egentligen går i första klass. Där sker undervisningen i lugnare tempo. Det innebär att hon just nu har svårare än de andra barnen att koncentrera sig och följa med i undervisningen. Egentligen har hon inte gått "bakåt" för jag vet att hennes klasskamrater redan från början var mer aktiva och nyfikna.

Den tröst jag har i detta är egentligen andevärldens tidigare försäkringar om att inga fel begåtts i denna process och att Maria så småningom kan komma att bli helad. Om så skall ske behövs ­ ett mirakel!

Jag lägger mig på sängen på eftermiddagen. Har varit ute och handlat och känner mig rastlös. Det uppstår en förtätad stämning i rummet. Jag ser, för min inre syn, en stor ängel! Hon har luftiga ljusa vingar och går fram och tillbaka vid sängens fotända.

Jag hör en poetisk röst alldeles nära mig:

­Det går en ängel här. Hon är så tyst och stilla, så avvaktande och mjuk. Hon tittar på dig med snälla ögon och ber dig ordlöst att inte gråta. Hon vakar över er och skyddar er. Känn hennes breda vingslag. Hon står för ordlös befrielse, befrielse av tvång, rädslor och tankar som stagnerar. Vänta, säger hon tyst, vänta, vänta på mirakel, längre fram ska ni få bevittna det, längre fram ska ni upplysas om det. Längre fram ska slöjorna skingras och det riktiga vetandet träda fram, det som ska ge hopp åt världen och påbörja den tusenåriga fredens rike.

Var inte ledsen, jag är Marias ängel som skall beskydda och vaka över henne. Tiden är ännu inte mogen för mirakel runt Maria, men den kommer. Tänd ljus och be att tungsinnet ska lyftas bort. Ge bara kärlek, kärlek och åter kärlek till Maria.

Jag är hennes ängel hos er i den tredje dimensionen. Den ängel som ska återskapa nytt liv och få henne hel igen på den heliga moder Marias och Gudskärlekens uppdrag. Vi ska lyfta slöjan från hennes ansikte och få henne att se klart. Klara tankar som kan öppna upp till kunskap om alltet. Tänd ljus när du är orolig. Blommor skänker dig frid. Tänk ljusa tankar kring Maria och lyft din själ!

Jag går omkring i detta hus och ser er och vakar över er. Maria är mitt uppdrag och jag ser ljust på hennes liv. Jag har en bok i handen, boken om Maria som ni så småningom ska skriva. Den ska heta så: Boken om Maria.

Det var Marias ängel som tröstade mig. Märkligt nog spreds en behaglig doft av mynta och rosenblad i rummet. Enbart på detta sätt blev upplevelsen fysisk. Men ängeln fortsatte att tala med sin milda stämma. Avslutningen blev som en dikt

Ge inte upp hoppet!
 Gråt ej! Förtvivla ej!
 Gläds åt framtiden!
 Väv ljusa drömmar!
 Tänk ljusa tankar!
Jag älskar er och finns ordlös i detta hus!
 Be till mig så kommer jag och står er bi!

Copyright Marie-Louise och Robert Hahn, 2004

 

Innehållsförteckning "Den rena källan" (47 kapitel)

Förord / Kort intervju / Kometen i skyn / Hur man hittar sin "röda tråd" / Ett nytt årtusende / Maria / Vi styr själva våra liv / Tjugo andliga sanningar / Medeltiden / Tidigare liv / Sommaren är läkningens tid / Klimatförändringar / De döda kring Estonia / Självmord / Att leva mer andligt / Falska profeter / Att söka inre frid / Tvillingsjälar / Sabbatsterminen / Roberts personlighet / Munken talar / Pappas liv efter döden / Musikens vän / I andevärlden / Slutet på sabbatsterminen / Simba / Vägvisaren / Att närma sig Gud / Terror i New York / Nostradamus och framtiden / Oro i världen / Inför 2002 / Marie-Louises sjukdom / Samla ny kraft / Maria och Robert / Healing av autism / Nunnorna vid Killashee House / Krig i Irak / Meditation och mirakler / Jesusgestalten idag / Den rena källan / Sweetys kris / Den Stora Nåden / Regressioner / Roberts nya väg / Marie-Louises dagbok / Marias utveckling / Marias ängel / Invigningen / Epilog

 

Omslagsbilden till "Den rena källan" är målad av Marie-Louise Hahn.

 

 

Gå tillbaka och läs urdrag ur Klara svar frŒn andevŠrlden

Gå tillbaka och läs urdrag ur Själars samband

Gå vidare och läs urdrag ur Gudomlig väg

Gå tillbaka till startsidan