Marie-Louise och Robert Hahn: Själars samband      

 

Robert Hahn och Marie-Louise Hahns bok "Själars samband" berättar fortsättningen om Marie-Louises och Roberts kommunikationer med andevärlden. De finner att deras yngsta dotter Maria är handikappat (autistisk) vilket ger upphov till stor sorg och äventyrar den nya bokens tillkomst. Själars samband består av två teman som berättas parallellt. Den första handlar om situationen i familjen och hur andevärlden beskriver den djupare meningen med den nya situationen. Den andra delen är andevärldens egen text. Den består i en översikt av människans problem och möjligheter i vår tid. I centrum står alla människors själsliga samhörighet med varandra.

Kapitel 16. Själsliga blockeringar

 

Den Helige Ande berättade:

-Människan är uppbyggd av olika energisystem. I den själsligt mogna människan tillåts energierna flöda fritt. Vi utvecklas i enlighet med våra energier, vilket avser det sätt på vilket energierna samarbetar med varandra, inte bara inom vårt eget energisystem utan även med andras. Det är en växelverkan. Vi tar in och ger energier till varandra.

 

Vi kan påverka varandra genom positiva och negativa energier i form av tankar. Vi måste göra oss medvetna om kraften i vår tankar. Vi kan tankemässigt hela varandra eller skada varandra.

 

Våra tankar är uppbyggda enligt ett logiskt system. Vi utvecklas genom våra tankar. Våra tankar styr vår personliga utveckling. Ju mer högtstående tankar vi har, ju mer själsligt mogna är vi. När våra tankar enbart skickar ut kärlek då samarbetar vi med den Högsta Gudskraften, och då har vi nått målet för all andlig utveckling på jorden. Men processen dit är lång, mycket lång. Det krävs många jordiska liv för att vi skall nå dithän att enbart jobba med det gudomliga ljuset, som är kärlekens ljus och vår urkraft.

 

Människan kan stagnera på olika sätt i sin andliga utveckling. Då uppstår blockeringar i energiflödet hos den enskilda personen. Blockeringar hämmar oss i vårt jordiska arbete och vår syn på våra medmänniskor. Blockeringar gör oss också tankemässigt svaga då vi får svårt att fokusera på problemets kärna.

 

Blockeringar hindrar oss i vår utveckling på jorden. Det är en stor uppgift att lära sej lösa upp blockeringar, både egna och andras. I det arbetet är det viktigt att vi tankemässigt inte sänder ut fel signaler till varandra. Vi måste lära oss att ompröva vårt synsätt inför varandra och lära oss förstå hur mogna själar samarbetar.

         

-Vad menas med att "sända ut fel signaler"? 

-Det handlar om vårt uppsåt. Det skall vara så ärligt och äkta som möjligt utifrån våra egna känslor, utan att vi utövar kontroll av andra. Man skall utgå från det egna jagets behov av den äkta känslan man har inom sej, den som inte strider mot intuitionen. Mogna själar kan utöva detta utan problem. När man kommit till den nivån samverkar man i enlighet med Gudskraften.

 

-Varför får vi blockeringar? 

-Blockeringar orsakas av själsliga processer som avstannat i ett visst utvecklingsstadium. De kan vara mer eller mindre svåra, alltså mer eller mindre kompakta. Vi kan ha blivit blockerade av tidigare traumatiska upplevelser i liv där vi blivit sargade och haft svårt att reparera skadan. Det är både fysisk och psykisk skada som tillfogats oss och som gjort att blockeringen uppkommer.

 

Det innebär också att blockeringar kan uppkomma när vi inte har fått möjlighet att uttrycka vårt själsliga behov. Vi kan också ha underkuvats eller sargats svårt. Vi kan ha tvingats att leva i slaveri, både själsligt och kroppsligt. Blockeringar uppstår alltså när vi inte fritt får uttrycka våra mänskliga behov, när vi inte får göra vår röst hörd, eller när vi fysiskt har blivit slagna eller underkuvade.

 

På ett djupare plan så handlar det om att vi inte fått leva efter vårt kosmiska ursprung och de krafter som egentligen styr våra liv — alltså att vår kärleks röst inte har fått göra sej hörd, och att vi på olika sätt hindrats från att leva i enlighet med vår innersta sanning.

 

Blockeringar kan, om de inte löses upp, snärja dej för många liv framåt. Därför är det en viktig uppgift för alla människor att hjälpa varandra att lösa blockeringar. Det handlar om att öka frekvenserna på jorden och att göra oss mer andligt medvetna.

 

Blockeringar hindrar oss också från att leva våra liv fullt ut. De gör oss tankemässigt svaga och bidrar till olika sjukdomars uppkomst. Där energiflödena avstannat kan det exempelvis lättare uppkomma tumörer. €ven psykiska sjukdomar uppkommer i tillstånd av blockeringar.

 

Blockeringar utarmar oss också på kraft så att vi orkar mindre. Vi kan inte utnyttja vår fulla potential. Vi hindras ju i våra tankeprocesser. Ett exempel är att våra tankar inte blir naturliga. Tankarna följer ett sjukt mönster och vi kan få en förvrängd verklighetsuppfattning. I det ligger att vi inte fokuserar på problemets kärna. Vi kan inte det.

 

I blockerat tillstånd görs vi lätt till offer och martyrer. Vi fokuserar inte på problemets kärna utan tror istället att andra orsakar våra problem. Våra insikter fördjupas inte utan vi blir ytliga och flacka. Vi ägnar oss åt intriger och maktspel, allt för att dölja våra blockeringar inför varandra. Vi känner oss hotade av att inte kunna leva våra liv fullt ut och vi förstår inte roten till det onda.

 

 Blockeringar kan också orsaka själsliga sår på en högre nivå. Det handlar om hur mentala tankeprocesser skadar våra energimönster. Vi kan påverkas av varandras själsliga obalans. Vi kan dras med i negativa tankemönster där vi har svårt att förstå orsak och verkan. Vi påverkas då inte enbart av vår egen karmiska process utan även av andra människors karma. Om vi själva lider av själslig obalans är det lättare att påverkas av en annan persons karmiska mönster. Detta kan helt stå i strid med vår uppfattning om tingens tillstånd. Men vi kan trots detta inte säga ifrån eller förstå varför vi dras ned av en annan persons negativa karma.

 

Det gäller för varje enskild människa att bygga upp en insikt om hur energiprocesserna i den egna kroppen fungerar för att vi skall ta lärdom härav och förstå hur vi annars lätt kan påverka varandra, både positivt och negativt, när vi har kontakt med varandras energisystem. Vi kan skapa låsningar hos varandra, medvetet eller omedvetet, på grund av våra förväntningar och krav och förhoppningar om att vi skall kunna lösa varandras problem. Istället för att underlätta för varandra att lösa blockeringar är det väldigt lätt att man omedvetet förorsakar blockeringar hos varandra genom att man saknar kunskap och förmåga att ta reda på hur själen och energierna samverkar i den levande människan.

 

Mycket tid går åt i andevärlden till att informera människorna om orsaken till blockeringar och hur vi kan göra för att underlätta för varandra. Det människor förorsakar på jorden kan skapa djupa sår i människornas själar. Det krävs ett mödosamt arbete för en läkningsprocess att starta där vi åter kan få kontroll över våra egna liv och där vi kan utvecklas efter våra egna möjligheter och behov.

 

Vi är ibland fjättrade av ett gemensamt tankemönster som tycks allmängiltigt för människorna på jorden. Vi är inordnade i ett system av lagar och förordningar som hindrar oss att leva i ett kosmiskt sammanhang där vi enbart styrs av de gudomliga lagarna. Vi måste höja vårt medvetande för att ta oss ur denna process som hotar att göra oss till icke-tänkande varelser som låter andra människor styra våra liv.

 

Att fokusera sitt liv i andligt tänkande kan liknas vid en födelseprocess där vi startar om på nytt och gör oss till egna herrar över våra liv. Det är nödvändigt för all utveckling på jorden att vi höjer vårt medvetande och önskar oss själva ett globalt tänkande där våra tankeprocesser inte styrs av människors vilja utan där vi själva, och på eget initiativ, gör oss till redskap för den gudomliga kärleken. Detta innebär också automatiskt en frekvenshöjning på jorden. Det är viktigt att så många själar som möjligt utbildas i att tänka fritt och att följa sin egen inre sanning och att ta lärdom av de visdomar vi fått oss förmedlade i olika existensformer, det vill säga både i tidigare liv och i andevärlden.

 

Denna frekvenshöjning är nödvändig för livet på jorden och för människans fortsatta existens. Den är till för att vi, som levande varelser, skall kunna utvecklas och leva i samklang med de naturlagar och kosmiska lagar som styr våra liv. Utan denna frekvenshöjning kan jorden på lång sikt upphöra att existera.

 

Vi har försatt oss i en andlig nödsituation. Jorden är utarmad efter många år av missbruk. Vi människor har skapat våra egna lagar, men det är lagar som inte följer de kosmiska lagarna som är nödvändiga för vår fortsatta existens.

 

-Ge exempel! 

-Ett exempel är att vi inte delar jordens resurser lika. Vi har skapat ett penningsystem som skapar rika och fattiga. Vi har gjort oss herrar över jordens naturtillgångar där vi förbisett vilka konsekvenser en utarmning av joden får. Vi förgiftar våra sjöar och vattendrag. Vi exploaterar jorden hänsynslöst efter våra egna behov.

 

Vi har slutat att leva i den sanning och i den gudskraft som vi är födda att verka i, och som ytterst styr våra liv. Vi har frångått att fokusera på våra själsliga behov och det materiella har tagit herraväldet över jorden. Vi har gjort oss själva till odödliga och osårbara, men det vilar på en mycket bräcklig grund.

 

Vad kan vi då lära av detta? Jo, det är nödvändigt för varje själslig individ på jorden att inse vilka konsekvenser vårt eget handlande får och hur vi kan undanröja hinder för kommande generationer genom att bana vägen i ett nyandligt tänkande där vi gör oss själva till redskap för den gudomliga kraften, och där vi slutar strida människor emellan för vår egen vinnings skull. Vi kan inte själva upphöja oss till ledare om vi inte samtidigt inordnar oss i de lagar som följer de kosmiska sanningarna.

 

Kapitel 19: Den Andlige Ledarens roll

-Vi människor vandrar ej allena på denna jord. Vi har en uppdragsgivare åt vilken vi arbetar. Uppdragsgivaren är vår själs samvete. Vi har ett mål och en mening med vår jordiska vandring. Det gäller att göra sej tydlig inför sina medmänniskor. Att uppoffra sej men också att göra tydliga egna val. I denna vår jordevandring utsätts vi för ständiga påfrestningar och ständiga utmaningar. Men vi handlar ej allena. Vi har en tyst följeslagare vid vår sida. Alla har en följeslagare, rik som fattig, ond som god, barn som gammal.

Vår andlige vägvisare finns med oss i en annan dimension av verkligheten. Många kan intuitivt känna på sej följeslagarens närhet. Andra upplysta själar kan med sina egna ögon visualisera sin följeslagare. I meditation kan det göras möjligt att se sin ledare, men det krävs en långvarig mognadsprocess innan så sker. Den Andlige Ledaren visar sej när vi har ödmjukheten och toleransen att ta emot och förstå vad vi får uppleva.

Många människor går ett helt liv utan att ens ana eller förstå att de har en följeslagare. Många Andliga Ledare får arbeta helt utan respons från oss jordemänniskor. Det är ett tålamodsprövande arbete för den Andlige Ledaren att arbeta tillsammans med en oupplyst själ. Den Andlige Ledaren prövas också på samma sätt som vi människor prövas på jorden. Det kan vara en otacksam roll att leda en människa som saknar förståelse för andevärldens krafter. Däremot kan en andligt upplyst person berika och stärka sin Ledare i dennes arbete. De två kan samverka genom att bilda en kosmisk enhet. Denna når sin fulländning endast i undantagsfall, och då sker samverkan mellan Ledare och högt upplysta jordemänniskor.

Vi människor undervisas i en ständigt pågående process. Den Andlige Ledaren finns vid vår sida i vått och torrt, i glädje och sorg. Det är en viktig lärdom att göra jordemänniskorna medvetna om denna andliga kraft. Den är förbisedd i Bibeln, men vi lever nu i en upplyst tid där människorna börjar bli mogna för denna form av kunskap. Det handlar om andekrafter utanför ett existentiellt gudsbegrepp. Det handlar om att slå tvärslåar för att skapa en enhetstanke människor emellan.

Det nuvarande gudsbegreppet är en förenklad syn på tillvaron. Det finns ett nätverk av andliga krafter som utgår från den kärlekskraft som vi benämner Gud. Nu är tiden mogen för att undervisa människorna om detta nätverk. Vi är alla inkopplade på nätet vare sej vi vill det eller inte. Vi utgör alla strukturer och ledtrådar i detta nätverk. Ingen står ensam. Vi är alla delar som gör att mekaniken fungerar.

Den Andlige Ledaren är vår kosmiska och själsliga avbild. Vi fungerar som yin och yang med denne. Tillsammans med den Andlige Ledaren bildar vi en kosmisk enhet. När denna enhet nått sin fulländning upphör undervisningen och enheten delas i två. Man blir två självständiga individer igen. Uppdraget är slutfört.

-Hur länge varar ett uppdrag?

-Det kan ta många liv innan uppdraget är slutfört. Det är en undervisning på olika plan. Den fortsätter även i andevärlden, men tar då en annan form. Det blir ett själsligt utbyte av tankar och erfarenheter och kommunikationen sker på ett lättsammare sätt, ty då har vi ej jordelivets begränsningar och tvivel.

-Kan den Andlige Ledaren ha flera jordemänniskor att följa?
-Nej, bara en.

-Har han fler uppgifter? -Han får själv andlig undervisning uppifrån. Han måste hämta näring för sitt påfrestande arbete.

-Gör de något mer? -Samspråkar med andra Andliga Ledare. De stöttar varandra.

-Alla måste alltså vara bekanta med sin Andliga Ledare sedan tiden i andevärlden?
-Det är på grund av att vi är själsliga speglar. Vårt rätta andliga jag är en del av den Andlige Ledarens rätta jag. Vi har en gemensam nämnare med vår Andlige Ledare. Det är inte nödvändigtvis att ni har levt tillsammans, men det kan vara så. Men vi har gemensamma erfarenheter och egenskaper med den Andlige Ledaren.

Marie-Louise frågar:

-Varför är min Andlige Ledare så sällan hos mej? -Den undervisning du får sker på en annan nivå. Det är inte personlig undervisning, utan det är utbildning för människorna på jorden. Din Andlige Ledare, din indian, finns mer i periferin när denna undervisning sker. Den Andlige Ledaren ger dej självförtroende och andlig kraft att ta emot budskapen. Förenklat är det mer kosmiska budskap än personliga, så det är därför han inte gör sej tydlig.

Indianen är "stridisen" inom dej. Den som gör att du reser dej upp och kämpar i motgångar. Han är också din själs samvete. Han vägleder dej när det gäller att göra rätt mot dina medmänniskor. Men indianen har en biroll i det andliga arbete som du fått dej tilldelat. Han "jobbar i kulisserna".

-Hur utses den Andlige Ledaren? -I andevärlden finns det ett andligt råd. Detta råd diskuterar tillsammans med själen som skall gå ner på jorden hur den andliga uppbackningen skall se ut. Det handlar även om Hjälpare och änglar.

Vissa själar blir mer utsatta i den jordiska prövningen. Dessa själar har ett större behov av beskydd för att kunna utföra sin jordiska uppgift. Man kan alltså behovspröva människans beskydd i andevärlden. Andligt långt gångna själar har ett större behov av beskydd. Dessa själar utsätts i regel för större påfrestningar i den jordiska miljön. Detta orsakas av att en långt gången själ har en högre vibrationsnivå och lättare påverkas av mänskligt lidande, tar lättare på sej andras lidande och påverkas lättare av negativa vibrationer från omgivningen. De högst utvecklade själarna är mest utsatta. Detta är en kosmisk sanning. Tvivla ej på detta!

Copyright Marie-Louise och Robert Hahn, 1999

 

Innehållsförteckning "Själars samband" (43 kapitel)

De klara svarens tid / Historiens vingslag / Våra Andliga Ledare / Kapitlen i Andens bok / Marias handikapp / Munken berättar mer / En sorgsen höst / Helvetet finns på jorden / Utmattning / Marie-Louise berättar / Jordens framtid / Lagen om orsak och verkan / Själars gemenskap / Jesus talar / Katastrofer / Själsliga blockeringar / Tankens betydelse / Marias utveckling / Den Andlige Ledarens roll / Näringsbrist / Så utses Andliga Ledare / Gudsnärvaron i allt / Kosmiska lagar / Nyckeln till sanningen / Franciskus / Att vandra i Jesu fotspår / Den vita katten / Lidande och rädsla / När ödet griper in / Slutstadiet för karmisk medvetenhet / Historiska minnen av Jesus / terseendets glädje / Den HeligeAndes tal / Rädslan inför döden / Jordbundna själar / Jordens gråt / Själens ursprung / Om utvecklingsstörda / Debatten om New Age / Kriget i vår tid / Att vara kanal för den andliga kraften / Gudsplanen för jorden / Epilog

 

Gå tillbaka och läs urdrag ur Klara svar frŒn andevŠrlden

Gå vidare och läs urdrag ur Den rena källan

Gå vidare och läs urdrag ur Gudomlig väg

Gå tillbaka till startsidan